menu
JP/EN

SNAP  

                                                        

† January 1st, 2018

katsuya hayashi / model

gapmodelvintage

stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,katsuya hayashi,model,vintage,GAP,used,NIKE


name : katsuya hayashi
job : model
city : tokyo
instagram : _frecarl

my favorite : vintage

jacket : GAP
tops : used
pants : used
shoes : NIKE


 stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,katsuya hayashi,model,vintage,GAP,used,NIKE


 stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,katsuya hayashi,model,vintage,GAP,used,NIKE


stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,katsuya hayashi,model,vintage,GAP,used,NIKE


stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,katsuya hayashi,model,vintage,GAP,used,NIKE


stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,katsuya hayashi,model,vintage,GAP,used,NIKE


stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,katsuya hayashi,model,vintage,GAP,used,NIKE stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,katsuya hayashi,model,vintage,GAP,used,NIKE


 stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,katsuya hayashi,model,vintage,GAP,used,NIKE

stylehunt,スタイルハント,street style,street snap,ストリートスナップ,fashion snap,ファッションスナップ,katsuya hayashi,model,vintage,GAP,used,NIKE« Newer       |       Older »

online storehttp://www.store.palm-jpn.comashiya store#2 14-10 Uchidekozuchicho
Ashiya-shi Hyogo JAPAN

Japanese/English
ページの先頭へ戻る